De algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen voor pakketreisovereenkomsten
v.v. 01/07/2018

Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreis-overeenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2. Informatie van de organisator en doorverkoper voor  de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis :
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten :
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoersmiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer,
de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld;
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk,
opgave van de soort bijkomende kosten die voor de rekening  van de reiziger kunnen zijn;
3°  de betalingsmodaliteiten;
4°  het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging  van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5°  algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met  inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het  verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaard-informatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.  
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt; vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.  Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.  

Artikel 3. Informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.  

Artikel 4. De pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator, of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste, de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.  In geval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie :
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet-vergezelde minderjarige of met een persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de EU voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger :
1° de nodige ontvangstbewijzen;
2° de vouchers en vervoerbewijzen;
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
 
Artikel 5. De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.  In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.  Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in :
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst inbegrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.  
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.  
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv een mail, een papieren document, of een pdf, hiervan in kennis stelt, met een opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.  
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling.  Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.  

Artikel 6. Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.  
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reizigers van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7. Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden, op voorwaarde dat hij : 1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document en een pdf, op de hoogte stelt en 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit die overdacht.

Artikel 8. Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9. Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij : 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan in kennis stelt via een duurzame gegevensoverdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.  
9.2
Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen :
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgesteld vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10. Opzegging door de organisator voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreis opzeggen :
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk :
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijd de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis.  Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.  In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.  Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijk gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.  In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12 : Non-conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.  
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat :
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.  Indien de organisator de non- conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.  Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.  Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.  Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.  De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.  
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor deuitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen eendoor de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kande reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van eenopzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om eenprijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.  Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet de organisatorook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger deandere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger,in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreis-overeenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reizigers zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.  
12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.  
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met deuitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverko-per bij wie hij de pakketreis heeft aangekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.  

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en/of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreis zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.  
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte isgevestigd, gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat isgevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15. Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.  
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij loopt als gevolg van non-conformiteit.  De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.  
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan : 1° de reiziger;2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreis- overeenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non- conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16. Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door :
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.  

Artikel 17. Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij nahet einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18. Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten.  Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen.  18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19. Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëistebedrag méér dan €1250.00 bedraagt.  Hij beschikt hiervoor overeen termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf €1251.00 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).  Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon 02 277 62 15 of 02 277 61 80  (9u tot 12 u);
fax 02 277 91 00;
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel;
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere verkoopsvoorwaarden voor pakketreizen

A. Pakketreizen
Als we even gedetailleerd te werk gaan in de verkoop van forfaitreizen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld bij de beoefening van reisdiensten.Als we als organisator handelen volgens de Wet, zijn volgende voorwaarden van toepassing.

1. Offertes
De aanbiedingen worden opgesteld te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens.We hebben het recht om aantoonbare materiële fouten te corrigeren in precontractuele info en in het contract.Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de precontractuele informatie aangepast kan worden na het afsluiten van het contract.Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is steeds onder voorbehoud.

2. Bedrag en betalingscondities
Wij hebben het recht om de prijs aan te passen (Wetsart. 19). De calculatiemethode van de herziening van de prijs is volgende: verhoging van de prijs opgelegd door de dienstverlener of eenlokale autoriteit.De prijs bevat wat bepaald is in het reiscontract. Het bevat niet de toelagen die gevraagd werden door de reiziger of opgelegd door de autoriteiten. Het bevat niet de eventuele brandstoftoelagen of nieuwe taxen die ons op de dag van de overeenkomst met de reiziger nog onbekend zijn.Wij behouden ons het recht voor om materiële fouten te corrigeren.De datum die aangehouden wordt voor de basis van de berekening van taxen en kosten van de overeengekomen prijs zonder eventueletoeslag, is de datum van akkoord van de reiziger op het verkoopcontract.

3. Betaling van het bedrag
De waarde van extra diensten die inbegrepen zijn in de reis, zijn steeds volledig te betalen bij reservatie.
Voor de overige prestaties en diensten, als het vertrek:
- verder dan 35 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 30% bedragen van het bedrag in kwestie
- binnen 35 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 100% bedragen van het bedrag in kwestie

Alle verschuldigde bedragen en sommen zijn cash te betalen. Er wordt geen enkel uitstel voor betaling gegeven.SEF TRAVEL behoudt zich het recht voor om te annuleren, zonder ingebrekestelling, op de werkdag die voorafgaat aan de datum waarop het annulatiebedrag het totaalbedrag waarover SEF TRAVEL reeds beschikt, overschrijdt.
In geval van achterstallige betaling van één dag, kan SEF TRAVEL zonder ingebrekestelling het contact van rechtswege opzeggen. De eventuele verliezen en intresten zijn van rechtswege verschuldigd en deze kunnen niet hoger zijn dan 50 € per deelnemer. Bovendien zullen de annulatiekosten zoals bepaald onder het punt “Opzegging door de reiziger”, aangerekend worden en moeten deze door de inschrijver van het contract betaald worden.

4. Opzegging door de reiziger
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzeggingskosten of geautoriseerde forfaitaire kosten (Wetsart. 29)
- voor een annulatie die meer dan 35 dagen voor het vertrek plaatsvindt, is dit een minimum van 75 € per persoon. De prijs van de vluchten moet steeds voor 100% betaald worden. Er kan een administratieve forfaitaire schadevergoeding gevraagd van 50,00 € per persoon. Het geheel van de kost door annulatie vanwege de reiziger kan niet hoger zijn dan 100% van de prijs van de reis.
- voor de andere gevallen (annulatie of niet opdagen op de dag van vertrek), is dit 100% van de totaalprijs van de reis.

De opzegging kan gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg. Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug te vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.

5. Aanpassingen door de reiziger
De reiziger heeft het recht om het contract aan te passen. De kosten van de aanpassing zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde aanpassingskosten van de aanbieders.

6. Stopzetting van het contract
De reiziger heeft het recht om het contract stop te zetten. De kosten van de stopzetting zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde stopzettingskosten van de aanbieders.

7. Niet-conformiteit
De reiziger is verplicht om elke vastgestelde niet-conformiteit ter plaatse te melden.Opdat de klacht geldig is en correct behandeld zal worden, is de reiziger die de klacht gedetailleerd heeft, verplicht om steeds een kopie van de klacht aan de organisator te bezorgen.

8. Significante wijzigingen
In geval van significante wijzigingen aan het contract, heeft de reiziger het recht om te reageren binnen de 4 werkuren van het verzenden van deze informatie door de organisator (Wetsart. 26)

9. Verantwoordelijkheid
De organisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering vande reisdiensten. De verantwoordelijkheid in geval van een niet-conformiteit is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs vande reis, behalve in geval van lichamelijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid werd veroorzaakt. De reiziger verbindt zich ertoegedurende de reis alle nodige schikkingen te treffen om de maximale naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, opgelegd door hetzij enige overheidsinstantie (in het vakantie-land en/of België), hetzij tussenkomende reisdienstverleners, in het bijzonder hygiënemaatregelen opgelegd door vervoerders, hoteluitbaters e.d . strikt na te leven.

10. Algemene info over paspoorten en visa
Alle deelnemers aan de reis moeten in bezit zijn van de correcte documenten met voldoende geldige geldigheidsdata. Het paspoort moet geldig zijn tot 6 maanden na de datum van terugreis van de reiziger. De aanvullende documenten, afhankelijk van het land, kunnen opgevraagd worden en zijn noodzakelijk tijdens de hele reis.De inschrijver (de persoon die de reis reserveert) is verplicht om de nationaliteit van de reizigers mee te delen.Niet-Belgische reizigers zijn verplicht om zich te informeren bij hun ambassade. Wij verwerpen elke verantwoordelijkheid over de informatie die gegeven wordt door deze organisaties.

11. Gezondheid
De reiziger is verplicht om zicht te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen met eventuele verplichtingen.

12. Verzekering insolvabiliteit
Conform de wet, zijn wij verzekerd tegen onze insolvabiliteit bij Garantiefonds Reizen.

13. Bijstand
SEF TRAVEL, Krekelstraat 82, 9160 Lokeren – tel. : 02 354 88 95 – e-mail : info@seftravel.be

14. Diefstal
In geval van verlies/beschadiging van de bagage, is de passagier verplicht om dit onmiddellijk te melden.

15. Rechtsgeschillen
Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om :
- ons te contacteren
- de Geschillencommissie Reizen te contacteren (minnelijke schikking en arbitrage)
Secretariaat van de “Cel minnelijke schikking”: tel.: 02 277 61 80,
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be (mailto:reisgeschillen@clv-gr.be)
Secretariaat van het arbitragecollege en algemeen secretariaat van de GCR: tel.: 02 277 62 15 (9h à 12 h)
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be (mailto:reisgeschillen@clv-gr.be)
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

- U kunt eveneens het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU raadplegen via :
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=FR)
- In geval van geschillen die niet binnen de competentie van de Geschillencommissie Reizen vallen, is enkel de rechtbank van Nijvel de competente rechtbank.

16. GDPR
SEF TRAVEL behandelt uw persoonsgegevens zoals meegedeeld in zijn beleid met betrekking tot gegevensbescherming. Zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u op elk moment het recht om kosteloos in te gaan tegen de behandeling van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en het recht op wijziging alsook, in voorkomend geval, het recht op schrapping. U kunt zich hiervoor richten tot SEF TRAVEL, per schrijven of per mail en door middel van uw identiteitsbewijs. Desalniettemin zijn wij om juridische redenen, omwille van de strijd tegen criminologie en terrorisme alsook omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, verplicht om bepaalde informatie te bewaren en door te geven, vooral deze met betrekking tot PNR.Hetzelfde geldt voor alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dossier.

17. Domiciliekeuze
Degene die de reis boekt, geeft aan SEF TRAVEL de uitdrukkelijke toestemming om hem/haar te vertegenwoordigen voor alle verslagen bij reisaanbieders en -organisaties en voornamelijk om in zijn/haar naam de/het reisdocument(en) te ondertekenen die afgeleverd is/zijn door de reisaanbieder en -organisator. Degene die de reis boekt, doet een domiciliekeuze aan het adres van het reisagentschap.


Onder voorbehoud van drukfouten.